Контакты Карта сайта Ua Ru Eng Home Home

09.04.2012 відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК"

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНТЕРБАНК» (далі – Банк) (місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 27) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Банку.

 

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНТЕРБАНК» (далі – Банк) (місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 27) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Банку (далі – загальні збори).


Дата проведення загальних зборів – 09.04.2012 року. Загальні збори проходитимуть в Конференц-залі за адресою: 03056, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 27.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 03.04.2012 року.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 09.04.2012 року з 10:00 до 10:50 за адресою проведення загальних зборів, що зазначена вище.

Початок загальних зборів об 11:00 з наступним Порядком денним:

 1. Про обрання Лічильної комісії.
 2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів.
 3. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
 4. Розгляд та затвердження річного звіту ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» за 2011 рік.
 5. Розгляд та затвердження аудиторського звіту про перевірку річної фінансової звітності Банку, що надається до Національного банку України, та аудиторського висновку (звіту), що надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2011 рік і заходів за результатами розгляду.
 6. Про розподіл прибутку ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК” за 2011 рік.
 7. Затвердження розміру та порядку виплати річних дивідендів.
 8. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії.
 9. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.
 10. Про обрання складу Ревізійної комісії.
 11. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради.
 12. Про обрання складу Наглядової ради.
 13. Затвердження умов договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК». Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів від імені ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» з Головою та членами Наглядової ради.
 14. Про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом публічного розміщення 70 000 000 штук додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 15. Про проведення публічного розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про публічне розміщення акцій та затвердження проспекту емісії акцій.
 16. Визначення уповноважених органів Банку та уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснення відповідних дій, пов’язаних з проведенням публічного розміщення акцій.
 17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» протягом року з дати прийняття цього рішення.

 Також до порядку денного наводиться додаткова інформація :


1. Мета, спосіб та мінімальний розмір збільшення статутного капіталу Банку:
Метою збільшення статутного капіталу Банку є залучення коштів для підвищення рівня капіталізації та конкурентоспроможності Банку.
Статутний капітал Банку планується збільшити за рахунок додаткових внесків шляхом публічного розміщення іменних акцій існуючої номінальної вартості, які випускаються додатково. Акції випускаються у бездокументарній формі.
Розмір збільшення статутного капіталу - 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

2. Проект Статуту Банку в новій редакції повинен містити наступне:
Статутний капітал Банку становить 106 050 000,00 грн. (сто шість мільйонів п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал поділено на 105 690 000 (сто п’ять мільйонів шістсот дев’яносто тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1.00 (одна) гривня 00 копійок кожна акція та 360 000 (триста шістдесят тисяч) штук привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 1.00 (одна) гривня 00 копійок кожна, які розподіляються між акціонерами.
У власності акціонерів перебуває 105 690 000 (сто п’ять мільйонів шістсот дев’яносто тисяч) штук простих іменних акцій та 360 000 (триста шістдесят тисяч) штук привілейованих іменних акцій, що становить 100 (сто) відсотків Статутного капіталу Банку.

3. Дані про кількість акцій, що випускаються додатково, та їх загальну вартість:
Додатковий випуск акцій складається з 70 000 000 (сімдесяти мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1.00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна акція, загальною номінальною вартістю 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

4. Відомості про нову номінальну вартість акцій:
Зміна номінальної вартості акцій не планується.

5. Права акціонерів при додатковому випуску акцій не порушуються.
Акціонери Банку не мають переважного права при публічному розміщенні акцій.

6. Дата початку і закінчення розміщення акцій, що додатково випускаються:
Публічне розміщення акцій Банку, що додатково випускаються, буде проводитись з 02 липня 2012 року по 01 липня 2013 року включно.

7. Порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов’язаних із змінами статутного капіталу:
Внаслідок збільшення статутного капіталу збитків власників акцій не передбачається. У разі виникнення збитків, вони будуть відшкодовані згідно з чинним законодавством України.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»


                                                                                                      (тис. грн.)

Найменування показника на 01.01.2012р. на 01.01.2011р.
Активів усього, в тому числі: 377 765 447 266
Основні засоби та нематеріальні активи 62 671 62 356
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 246 37 508
Зобов'язань усього, в тому числі: 312 134 378 478
Сумарна дебіторська заборгованість 977 214
Власний капітал, в тому числі: 65 631 68 788
Статутний капітал 36 050 36 050
Нерозподілений прибуток - -
Чистий прибуток 506 191
Середньорічна кількість акцій (шт.) 36 050 000 36 050 000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
Власних акцій, протягом періоду (грн.)
- -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 125 111

 

Право на участь у загальних зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» станом на 03 квітня 2012 року.

До дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: Україна, 03056, м. Київ, вул. В.Гетьмана, 27 у робочі дні з 09:30 години до 13:00 годин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор підрозділу «Зберігач цінних паперів» ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» - Попадіна С.С. Також за цією адресою акціонери Банку можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» потрібно мати при собі паспорт, або інші документи, що посвідчують особу, а представникам акціонерів - додатково ще і документ, що посвідчує повноваження представника акціонера ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».

З питань порядку денного та організаційних питань проведення загальних зборів звертатись до корпоративного секретаря ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» Концевич Л.І. за тел. (044) 408-78-98 або за адресою: 03056, м. Київ, вул. В.Гетьмана, 27. Телефон для довідок (044) 497-13-15.

1 Март, 2012 14:48 / Просмотров: 1466 /
 
 Пошук
© 2019 PJSC COMMERCIAL BANK "INTERBANK"