Контакты Карта сайта Ua Ru Eng Home Home

12.08.2011 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК"

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНТЕРБАНК» (далі - Банк) (місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Академіка Корольова, будинок 5-А) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку (далі - позачергові загальні збори)...

2011.07.08 12.08.2011 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК"

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНТЕРБАНК» (далі - Банк) (місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Академіка Корольова, будинок 5-А) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку (далі - позачергові загальні збори).

Дата проведення позачергових загальних зборів - 12.08.2011 року. Позачергові загальні збори проходитимуть в Конференц-залі за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складається станом на 08.08.2011року.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 12.08.2011р. з 10:00 до 10:50 за адресою проведення позачергових загальних зборів, що зазначена вище.

Початок позачергових загальних зборів об 11:00 з наступним Порядком денним:

1. Про обрання Лічильної комісії.

 1. Про порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
 2. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
 3. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 4. Про обрання членів Ревізійної комісії.
 5. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.
 6. Про обрання членів Наглядової Ради.
 7. Погодження умов договорів з членами Наглядової Ради ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК». Вибір особи, уповноваженої на укладання договорів від імені ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» з членами Наглядової Ради.
 8. Про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 9. Про проведення публічного розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про публічне розміщення акцій та затвердження проспекту емісії акцій.
 10. Визначення уповноважених органів Банку та уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням публічного розміщення акцій.
 11. Про зміну місцезнаходження ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
 12. Про розгляд та затвердження Статуту Банку у новій редакції.

Також до Порядку денного наводиться додаткова інформація :

1. Визначення ціни розміщення кожної акції, мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення статутного капіталу Банку:

Мотивом збільшення статутного (складеного) капіталу (далі - статутний капітал) Банку є залучення коштів для підвищення рівня капіталізації та конкурентоспроможності Банку.

Статутний капітал Банку планується збільшити за рахунок додаткових внесків шляхом публічного розміщення іменних акцій існуючої номінальної вартості, які випускаються додатково. Акції випускаються у бездокументарній формі.

Ринкова вартість 1-ї акції Банку була визначена відповідно до вимог чинного законодавства України суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "Юридична фірма "Нюанс-де-Юре" на рівні 0,027 гривень.

Ціна розміщення кожної акції, яка була затверджена Наглядовою радою Банку 29 червня 2011 року складає 1,00 гривню та не є нижчою за її номінальну вартість.

Розмір збільшення статутного капіталу - 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень.

2. Проект Статуту Банку в новій редакції повинен містити наступне:

Статутний капітал Банку складає 106 050 000,00 (сто шість мільйонів п'ятдесят тисяч) гривень, який розподілено на 105 690 000 (сто п'ять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1(одна) гривня кожна та 360 000 (триста шістдесят тисяч) привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 1(одна) гривня кожна.

3. Дані про кількість акцій, що випускаються додатково, та їх загальну вартість:

Додатковий випуск акцій складається з 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1(одна) гривня кожна акція загальною вартістю 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень.

4. Відомості про нову номінальну вартість акцій:

Зміна номінальної вартості акцій не планується.

5. Права акціонерів при додатковому випуску акцій не порушуються.

Акціонери Банку не мають переважного права при публічному розміщенні акцій.

6. Дата початку і закінчення розміщення акцій, що додатково випускаються:

Публічне розміщення акцій Банку, що додатково випускаються, буде проводитись з 03 жовтня 2011 року по 04 жовтня 2011 року включно.

7. Порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного капіталу:

Внаслідок збільшення статутного капіталу збитків власників акцій не передбачається. У разі виникнення збитків, вони будуть відшкодовані згідно з чинним законодавством України.


Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ
КБ «ІНТЕРБАНК»

(тис.грн.)

Найменування показника

на 01.01.2011

на 01.01.2010

Активів усього, в тому числі:

447 266

294 426

Основні засоби та нематеріальні активи

62 356

63 389

Грошові кошти та їх еквіваленти

37 508

13 998

Зобов'язань усього, в тому числі:

378 478

225 826

Сумарна дебіторська заборгованість

214

7 369

Власний капітал, в тому числі:

68 788

68 600

Статутний капітал

36 050

36 050

Нерозподілений прибуток

-

2

Чистий прибуток

191

5 263

Середньорічна кількість акцій (шт.)

36 050 000

36 050 000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій, протягом періоду (грн.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

111

121


Право на участь в позачергових загальних зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» складений станом на 08.08.2011 року.

До дня проведення позачергових загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з Порядком денним зборів, за адресою: Україна, 03056, м. Київ, вул. В.Гетьмана, 27 у робочі дні з 09:30 до 13:00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Зберігача цінних паперів ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» - Попадіна Світлана Степанівна. Також, за цією адресою акціонери Банку можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо Порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» потрібно мати при собі паспорт, або інші документи, що посвідчують особу, а представникам акціонерів, додатково ще і документ, що посвідчує повноваження представника акціонера ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».

З питань Порядку денного та організаційних питань проведення позачергових загальних зборів звертатись до корпоративного секретаря ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» Білоуса А.В. за тел. (044) 455-93-60 або за адресою: 03056, м. Київ, вул. В.Гетьмана, 27. Телефон для довідок (044) 497-13-15.

В.о. Голови Правління

ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» І.В. Мельниченко

12 Август, 2011 13:05 / Просмотров: 1118 /
 
 Пошук
© 2019 PJSC COMMERCIAL BANK "INTERBANK"