Контакты Карта сайта Ua Ru Eng Home Home

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму,
що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента

№ п/п Дата прийняття рішення Вид ценных бумаг, которые размещаются Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка в статутному капіталі (%)
1 2 3 4 5 6
1 09.04.2012 Акції прості іменні 70 000 000 70 000,00 194,17


9 квітня 2012 Загальні збори акціонерів ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" (Протокол загальних зборів акціонерів № 57 від 09.04.2012 р.) прийняло рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом публічного розміщення 70000000 шт. додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та проведенні публічного розміщення акцій. Станом на 09.04.2012 р. Банк не має викуплених у акціонерів акцій власного випуску. Розмір власного капіталу Банку станом на 01.04.2012 р. Склав 126,52 млн. грн., Що перевищує розмір статутного капіталу.

До публічного розміщення пропонується 70000000 шт. простих іменних акцій. Розміщення акцій буде здійснено шляхом укладення цивільно-правових договорів між Банком та першими власниками. Залучення андеррайтера не планується.
Привілейовані акції до розміщення не пропонуються.
Форма існування акцій - бездокументарна.
Загальна номінальна вартість акцій, що пропонуються до розміщення, - 70 000 000,00 грн.
Номінальна вартість однієї акції - 1,00 грн.
Акції розміщуються за ціною 1,00 грн. кожна, що дорівнює їх номінальній вартості та перевищує ринкову вартість (0,03 грн. за одну акцію), визначену суб'єктом оціночної діяльності (Звіт про незалежну оцінку вартості акцій ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" від 29.12.2012 р.) ТОВ "Юридична фірма" Нюанс-де-Юре ", код 31239492, Сертифікат № 11815/11 від 12.05.2011 р., затверджена Спостережною радою Банку (протокол № 7 від 02.04.2012 р.).
Обсяг пакету акцій, пропонований до розміщення, становить 194,17% статутного капіталу Банку станом на 09.04.2012 р.

Власники простих іменних акцій ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" мають право: брати участь в управлінні Банком шляхом голосування на загальних зборах акціонерів (одна проста акція - один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування), брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частину у вигляді дивідендів, брати участь у розподілі майна в разі ліквідації Банку, розпоряджатися акціями на власний розсуд (продавати, передавати у спадок, дарувати, закладати і т.д.), отримувати інформацію щодо поточної діяльності Банку, першочергового придбання акцій Банку наступних емісій в процесі приватного розміщення.
Оплата акцій, що розміщуються здійснюється виключно за засобом грошових внесків в національній валюті. Статутний капітал Банку формується виключно з підтверджених джерел, за рахунок власних коштів акціонерів та осіб, які бажають придбати акції.

Фінансові ресурси, залучені в результаті розміщення акцій планується спрямувати на:

- Збільшення обсягів кредитних операцій - 64 346 тис. грн.;
- Розширення мережі Банку (відкриття філій, відділень) - 4900 тис.грн.;
- Розвиток Банківських технологій - 754 тис. грн.

Банк зобов'язується не використовувати кошти, залучені в результаті розміщення акцій, для покриття збитків Банку.
Прості акції Банку не підлягають конвертації у привілейовані акції або в інші цінні папери.
Публічне розміщення акцій Банку буде проводитися за адресою: 03056, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК". У зв'язку з тим, що при публічному розміщенні акцій переважне право акціонерів на першочергове придбання акцій Банку не надається, розміщення буде проводитися в один етап - з 2 липня 2012 по 01 липня 2013 року включно.

Заяви від інвесторів на придбання пропонованих до публічного розміщення акцій Банку приймаються протягом розміщення: з 2 липня 2012 по 01 липня 2013 року включно. Особа, що бажає придбати розміщувані акції, подає на ім'я Голови Правління Банку заяву на придбання акцій Банку, яке має містити: повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, місцезнаходження, Банківські та інші реквізити (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації , ідентифікаційний код (для фізичних осіб), поштову адресу, номери телефонів або інші варіанти зв'язку, кількість акцій, загальну номінальну вартість акцій. Заява на придбання акцій повинна бути завірена: від фізичної особи - власноручним підписом заявника або його уповноваженого представника, від юридичної особи - підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності) та завірене печаткою юридичної особи. Заява на придбання акцій подається за місцем проведення розміщення акцій особисто заявником або уповноваженою ним особою. Реєстрація заяв здійснюється в день їх надходження в журналі обліку заяв з відміткою часу надання. Форми всіх необхідних для проведення розміщення документів затверджуються Головою Правління Банку. Особа, що бажає придбати розміщувані акції, має здійснити повну (100 відсоткову) оплату акцій за вищевказаною ціною до моменту затвердження Спостережною радою Банку результатів публічного розміщення акцій та звіту про результати публічного розміщення акцій Банку.

Юридичні особи для придбання акцій Банку використовують власні кошти, що залишилися після сплати податків і відсотків по банківському кредиту. При цьому юридичні особи повинні надати в Банк інформацію та документи, передбачені нормативно-правовими актами Національного банку України та НКЦБФР, що свідчать про наявність власних коштів у розмірі, достатньому для їх внесення в статутний капітал Банку.
Фізичні особи повинні мати паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності) або інші документи, що дозволяють ідентифікувати особу. У разі придбання акцій на суму, що перевищує встановлений Національним банком України розмір, фізичні особи зобов'язані подати Банку документи згідно з вимогами Національного банку України, що підтверджують наявність доходів у розмірі, достатньому для внесення коштів до статутного капіталу Банку, та джерела їх походження.

Юридичні та фізичні особи, які мають намір придбати істотну участь у Банку або збільшити її таким чином, що такі особи будуть прямо чи опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 або 75% статутного капіталу Банку чи права голосу придбаних акцій в органах управління Банку, зобов'язані отримати письмовий дозвіл Національного банку України в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України.
Кожен заявник користується рівним правом на придбання акцій Банку, пропонованих до розміщення. Якщо загальна кількість заявлених для придбання акцій Банку перевищує загальну кількість акцій пропонованих для розміщення, то задоволення заявників буде здійснюватися за заявками наданим раніше.
Неподання заяви інвестором на придбання акцій у відповідний термін позбавляє його права на придбання акцій Банку.

У разі дострокового досягнення запланованого обсягу одинадцятий емісії, розміщення припиняється достроково за рішенням Спостережної ради Банку.
Після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та проспекту їх емісії Банк публікує зареєстрований проспект емісії акцій в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 10 днів до початку публічного розміщення акцій.

Після реєстрації НКЦПФР випуску акцій та проспекту їх емісії Банк забезпечує присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката, після реєстрації НКЦПФР звіту про результати публічного розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій оформлення та депонування глобального сертифіката акцій Банку.
Не пізніше 15 робочих днів після реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій Банк публікує цей звіт у офіційному друкованому виданні НКЦПФР.
При відмові від розміщення внесені кошти повертаються передплатникам не пізніше ніж через 30 днів з дня прийняття Спостережною радою Банку рішення про відмову від розміщення і повернення внесків, внесених в оплату акцій.

У разі, якщо запланований обсяг публічного розміщення акцій не буде досягнутий, рішення про затвердження результатів розміщення у фактично досягнутих і повністю оплачених обсягах розміщення приймає Спостережна рада Банку.
Перевищення запланованого обсягу публічного розміщення акцій не допускається.

12 Апрель, 2012 14:00 / Просмотров: 1338 /
 
 Пошук
© 2019 PJSC COMMERCIAL BANK "INTERBANK"